megous.com

Ukázka použití API knihovny libxr

Níže naleznete kompletní implementaci (v C) ukázkového serveru, který umožňuje heslem zabezpečený přístup k stavovým informacím Zbloku, přes HTTP/SSL pomocí XML-RPC. Zblok takovýto kód nepoužívá, je to jen ukázka malé části toho co libxr umí.

Samotná knihovna není až zas tak zajímavá. Implementuje běžný více-vláknový HTTP server. Server má frontu příchozích spojení, krmenou hlavním threadem a thread pool workerů, kteří frontu vyjídávají a obsluhují samotná připojení a jednotlivá vzdálená volání procedur.

Libxr se odlišuje od ostatních knihoven v tom, že nabízí kompilátor jazyka pro popis rozhraní (XDL). XDL kompilátor provádí generování nudného kódu, který převádí nativní datové typy jazyka C na objekty xr_value a zpět.

V tom je hlavní hodnota libxr pro programátora, protože:

XDL soubor obsahující definici a implementaci rozhraní

namespace ZM; // Zblok Management Interface

error AUTH_FAILED = 1;
error NOT_AUTHORIZED = 2;

struct User
{
 string username;
 string realname;
 int   mail_usage;
}

struct Folder
{
 string name;
 string type;
 int   size;
}

struct SystemStatus
{
 int      uptime;
 array<User>  users;
 array<Folder> folders;
}

servlet Server
{
 // Some code you want to get included at the top of servlet subs file.
 <%
#include <string.h>
 %>

 // Servlet variables (This code is inserted into struct definition. You can
 // access these variables using _priv pointer, see below for example)
 __attrs__
 <%
  int auth_ok;   // True if client is authenticated
  char* username; // Contains username of the user (when authenticated)
 %>

 // This is called before first RPC call.
 __init__
 <%
  _priv->auth_ok = FALSE;
 %>

 // Called when client disconnects.
 __fini__
 <%
  g_free(_priv->username);
 %>

 // Called before RPC is processed using methods defined below. You may do some
 // common call processing here (authentication check, locking, etc.) Return
 // FALSE if you want to inhibit the actual RPC call.
 __pre_call__
 <%
  const char* method = xr_call_get_method(_call);
  if (strcmp(method, "auth"))
  {
   if (!_priv->auth_ok)
   {
    char* msg = g_strdup_printf("Method %s requires authentication. (call auth please).",
     method);
    xr_call_set_error(_call, ZM_XMLRPC_ERROR_NOT_AUTHORIZED, msg);
    g_free(msg);
    return FALSE;
   }
  }
  return TRUE;
 %>

 // Called after each call is processed and before server sends response to the
 // client.
 __post_call__
 <%
  xr_call_dump(_call, 0);
 %>

 boolean auth(string username, string password)
 <%
  g_free(_priv->username);
  _priv->username = NULL;
  _priv->auth_ok = FALSE;

  if (!strcmp(username, "bob") && !strcmp(password, "qwe"))
  {
   _priv->username = g_strdup(username);
   _priv->auth_ok = TRUE;
   return TRUE;
  }

  g_set_error(_error, 0, ZM_XMLRPC_ERROR_AUTH_FAILED, "Auth failed!");
 %>

 SystemStatus getSystemStatus()
 <%
  ZMUser *user;
  ZMFolder *folder;
  // create SystemStatus object
  retval = ZMSystemStatus_new();
  // create User object for bob
  user = ZMUser_new();
  user->username = g_strdup("bob");
  user->realname = g_strdup("Bobby");
  user->mail_usage = 20;
  retval->users = g_slist_append(retval->users, user);
  // create Folder object
  folder = ZMFolder_new();
  folder->name = g_strdup("data");
  folder->type = g_strdup("shared");
  folder->size = 1024*45;
  retval->folders = g_slist_append(retval->folders, folder);
 %>

 boolean changeUserPassword(string newpassword)
 <%
  if (strlen(newpassword) <= 5)
  {
   g_set_error(_error, 0, ZM_XMLRPC_ERROR_NOT_AUTHORIZED, "Password is too short!");
   return FALSE;
  }

  //XXX: change password

  return TRUE;
 %>
}

Kód XML-RPC serveru

#include "ZMServer.xrs.h"

int main(int ac, char* av[])
{
 GError* err = NULL;
 xr_servlet_def* defs[2] = { __ZMServerServlet_def(), NULL };

 g_thread_init(NULL);

 // start HTTPS server, with 5 threads in the pool, listening on port 1234,
 // and implementing ZMServer servlet.
 xr_server_simple("server.pem", 5, "*:1234", defs, &err);
 if (err)
  g_printerr("ERROR: %s\n", err->message);

 return !!err;
}

Zjednodušený XDL soubor obsahující definici a implementaci rozhraní

Výše uvedený kód lze ještě více zjednodušit, když vynecháme autentizaci. V C už to jednodušeji nejde. :-D

namespace ZM; // Zblok Management Interface

struct User
{
 string username;
 string realname;
 int   mail_usage;
}

struct Folder
{
 string name;
 string type;
 int   size;
}

struct SystemStatus
{
 int      uptime;
 array<User>  users;
 array<Folder> folders;
}

servlet Server
{
 SystemStatus getSystemStatus()
 <%
  ZMUser *user;
  ZMFolder *folder;
  // create SystemStatus object
  retval = ZMSystemStatus_new();
  // create User object for bob
  user = ZMUser_new();
  user->username = g_strdup("bob");
  user->realname = g_strdup("Bobby");
  user->mail_usage = 20;
  retval->users = g_slist_append(retval->users, user);
  // create Folder object
  folder = ZMFolder_new();
  folder->name = g_strdup("data");
  folder->type = g_strdup("shared");
  folder->size = 1024*45;
  retval->folders = g_slist_append(retval->folders, folder);
 %>

 boolean changeUserPassword(string newpassword)
 <%
  if (strlen(newpassword) <= 5)
  {
   g_set_error(_error, 0, -1, "Password is too short!");
   return FALSE;
  }

  //XXX: change password

  return TRUE;
 %>
}

VALA klient

Bonus závěrem. :-D XDL kompiláor jsme naučil generovat bindings pro nový perspektivní jazyk VALA. Zde je krátká ukázka použití s výše uvedeným rozhraním.

using GLib;
using ZM;
using XR;

namespace ZM
{
 // Print the list of zblok users
 static void sysinfo() throws GLib.Error
 {
  var s = new ZM.Server();
  s.open("https://localhost:1234");

  var data = s.getSystemStatus();
  foreach (weak User u in data.users)
   stdout.printf("User %s '%s' (mail usage %d kB)\n",
    u.username, u.realname, u.mail_usage);
 }

 static int main()
 {
  XR.init();

  try {
   sysinfo();
  } catch(GLib.Error e) {
   stderr.printf("ERROR: %d: %s\n", e.code, e.message);
  }

  XR.fini();

  return 0;
 }
}

Alternativní XML-RPC knihovny napsané v C